آموزش کنج سازی ابزار در گچکاری

 

آموزش کنج سازی ابزار 

 

این آموزش نتیجه سالها تجربه  و  تست کردن انواع سبک های کنج سازی بدست آمده از مزیت ها این سبک میتوان به  سرعت در اجرا و دقت و ظرافت در کنج سازی اشاره کرد .